Page 10 - bulletin_FONS_2_2014
P. 10

Software umožňuje v případě potřeby nebo poruchy Nezaznamenali jsme obdobu varovného hlášení z iQ
      provádět pouze mikroskopické či pouze chemické 200, že jsou přítomny amorfní soli – „Possible amor-
      vyšetření moče.            phous“, což může při provozu chybět. Připomínka
      Mikroskopické­ rozlišení jednotlivých elementů: byla rovněž předána výrobci k doplnění.
      Částice jsou ostré, ale menší než na iQ 200. Obsluha Diagnostické­ proužky:
      se znalostí mikroskopie je bez speciálního školení Chemická analýza na přístroji FUS - 2000 odpovídala
      rozpozná.               výsledkům z přístroje Aution Max s výjimkou zóny
      Jsou-li erytrocyty a leukocyty standardní, jejich  ke stanovení leukocytů. Přístroj Aution Max má škálu
      rozlišení je bezproblémové. U některých pacientů  pro leukocyty nastavenu výrazně citlivěji. Rozdíl se
      se však velikost těchto elementů blíží a jsou různým  prohlubuje dále tím, že dle našeho názoru Aution
      způsobem deformovány. V těchto případech se nám  Max občas ukazuje pozitivní leukocyty i v případech,
      jeví, že ve srovnání s iQ 200 je obtížnější rozlišit ele- kdy ve vzorku mikroskopicky přítomny nejsou a FUS
      menty jak pro FUS – 2000, tak i pro obsluhu, která  -2000 chemicky leukocyty naopak nezaznamená, ani
      by přístrojové rozřazení měla korigovat. Zejména do  pokud přítomny jsou (je možné, že se jednalo o leuko-
      kategorie erytrocytů se často dostane několik jiných  cyty čerstvé a esteráza z granulocytů se neuvolnila).
      částic. To vadí především v případě, kdy erytrocyty Citlivost jednotlivých zón lze na přístroji FUS - 2000
      nejsou prakticky přítomny. Na základě zkušenosti přenastavit.
      po změření 100 vybraných pozitivních vzorků je
      obtížné posoudit, jak je tento problém významný  krit­éria ho­dno­cení a do­sažené
      pro běžnou praxi a zda ztratí na významu s většími  výsledky:
                         Vzhledem k tomu, že se jedná o semikvantitativní
      zkušenostmi obsluhy.
   laboratorní technologie či spermií. Jednalo se však o jednotlivosti, které  jako procentuální shodu s definovanou povolenou
                         chemické a mikroskopické stanovení a počet naměře-
      U některých vzorků jsme pozorovali horší automa-
                         ných vzorků v jednotlivých arbitrálních jednotkách či
      tické rozřazení kvasinek, oxalátů, hyalinních válců
                         stupních byl poměrně nízký, hodnotili jsme výsledky
      může obsluha bez problémů korigovat. Zobrazené
                         chybou odpovídající systému EHK firmy SEKK.
      elementy jsou velmi podobné jako v iQ 200, i když
                         a) Mikroskopická analýza
      jsme zaznamenali dva případy, kdy krystaly oxalátů
                         Soubor vzorků ke srovnávací analýze byl vybrán
      byly hůře rozeznatelné.
                         následovně: téměř všechny vzorky měly pozitivní
      Přístroj našel téměř u všech vzorků bakterie (při
                         leukocyty nebo erytrocyty (většinou oboje) a dlaždi-
      shodném nastavení škály jako v iQ 200). Zdá se, že
                         cové epitelie. Časté byly také buňky přechodného
      je umí rozlišit výrazně lépe než iQ 200 a jejich pří-
      tomnost není u některých vzorků třeba odhadovat
                         pozitivní pouze ve 3 až 20 případech.
      z počtu malých částic.
                         Při hodnocení mikroskopie byly stanovené počty
      Naopak hlen, který u iQ 200 patří k velmi častým  epitelu a hyalinní válce. Ostatní parametry byly
                         leukocytů, erytrocytů, epitelií a válců převedeny
      nálezům, nachází FUS - 2000 sporadicky.  na semikvantitativní jednotky 0-5 odvozené dle
      Při záplavě elementů se, obdobně jako u iQ 200, doporučení ČSKB- viz tabulka č. 1. Za neshodu byl
      částice dostanou do všech kategorií. považován rozdíl o dvě a více těchto jednotek.
      Tabulka č. 1: Způsob převodu počtu elementů na semikvantitativní jednotky
      Kategorie          0    1    2    3    4    5
      Leukocyty [počet/µl]     0    1    16   51   101   251
      Erytrocyty [počet/µl]    0    1    11   51   101   501
      Epitelie ploché [počet/µl]  0    1    16   51   101   251
      Buňky přechod. epit. [počet/µl] 0  1    4    11   21   41
      Válce hyalinní [počet/µl]  0    1    4    11   21   41

      Válce granulované [počet/µl] 0   1    4    11   21   41
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15