Page 3 - bulletin_FONS_2_2014
P. 3

HLEDÁTE


 SPOLEHLIVÉHO PARTNERA 352 9$ã, /$%25$72ŏ" Chemická a n a lý za a  ana lý za se d i m e n t u

   V  J E D N OM  S Y S TÉ M U


 I                 U r i S e d 2      L a bU M a t 2
 NABÍDKA NA MÍRU N $3/,.$ý1Ë S A u to ma t ic k ý a n a l yz á to r  A u t o m a t i c ký  m o č o v ý
 F E               mo čo vého  s e d i m en tu an al y z á t o r
 O R
 PRODEJ R PODPORA
 M V
 A I
 DODÁVKY C SPOLUPRÁCE S
 E


 MEDESA JE TU PRO VÁS 365 dní v roce Výkon analyzátoru LabUMat 2 (testovací proužky) a UriSed 2 (analyzátor močového sedimentu), oba vyrábí společnost 77 Elektronika, lze


   maximalizovat používáním obou těchto přístrojů spojených v jeden systém.
   Oba přístroje lze spojit jednak fyzicky, ale také softwarově. Výsledky obou měření se ukládají do běžné databáze a jsou hlášeny ve formě
 -,ä 2' 52.8    běžné zprávy.
   Jelikož jsou všechna nezbytná měření, která musí být provedena na močových vzorcích, dokončena tímto integrovaným systémem v jednom
   procesu, zvyšuje spojení LabuMat 2 a UriSed 2 výkon laboratoře a poskytuje efektivní a spolehlivé řešení pro kompletní a profesionální
   močovou analýzu.
 medesa.cz Vyhodnocované parametry:     Kategorie detekovaných částic:

    bilirubin      dusitany      RBC (červené krvinky)  YEA (kvasinky)
    urobilinogen     leukocyty     WBC (bílé krvinky)  MUC (hlen)
    ketony        specifická hmotnost  HYA (hyalinní válce)  SPRM (spermie)
    kyselina askorbová  barva       PAT (patologické válce)  CRY (krystaly):
 9tWH æH MVPH ÿ  Y ',$*1267,&( ',$%(78"  glukóza  zákal  epitelu)  CaOxm (oxalát monohydrát)
                        EPI (buňky dlaždicového
                                   CaOxd (oxalát dihydrát)
    proteiny
    krev                  NEC (jiné epitelové buňky)  URI (kyselina močová)
                                   TRI (fosforečnan)
    pH                   BAC (bakterie)
 Analyzátory Analyzátory
 glykovaného glukózy Výhradn í  d ist r ib ut o r

 hemoglobinu Bi oVe nd or  –  L a b o r a t o r n í  me di c ína a. s .
   Ka r á s ek 17 6 7/ 1 , 6 2 1  0 0  Br n o
   Tel. :  5 49 1 2 4  1 1 1 , Fa x : 5 4 9 211 465 N a všt ivte ww w. biovendor. cz, kde najd ete
   inf o@b io v e n do r. c z , w w w. b iov endor. c z v íce infor ma cí o pr o dukt ech BioVendor.  inz. FONS_LabUMat2-UriSed2_157x225mm.indd  1                13.11.13  11:06
   1   2   3   4   5   6   7   8