Page 5 - bulletin_FONS_2_2014
P. 5

Bulletin pro odborníky z oblastí:   Ročník 24
              klinické biochemie, laboratorní diagnostiky,
              vý­po­čet­ní t­echniky, labo­rat­o­rní
              a zdravotnické techniky       číslo 2/2014

   Obsah

                      WWW. CSKB.CZ ....................................................27
    Úvodem
                      Sponzoři ČSKB v roce 2013 ...................................28
   Úvodník ......................................................................2 Noví členové ČSKB .................................................28
                      Blahopřejeme ...........................................................28
    Ze života oboru
                      Sympozium klinické biochemie FONS 2014 .......29
   Zemřel Miroslav Padevět ..........................................4 Zprávy z jednání výboru ČSKB .............................31
    Laboratorní technologie       Zápis z jednání výboru ČSKB, Sekce BL ..............37
                      FONS v roce 2014 ....................................................37
   Srovnávací studie močového analyzátoru
   FUS-2000 (DIRUI) a systému iQ 200 (Iris) –  Autoři         38
   Aution Max AX-4280 (Arkray) ..............................5
   Imunoturbidimetrická stanovení imunoglobulinů
   a jejich komponent v diagnostice monoklonálních
   gamapatií na OKB FN Olomouc................................8
    IT technologie

   Elektronická výměna informací usnadňuje
   komunikaci mezi lékaři ..........................................10
                      Vydavatel: STAPRO, s. r. o.,        obsah
    Kvalita v laboratorní medicíně    Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
   Netrpíme umanutostí a některými   Odpovědný redaktor:
   manažerskými syndromy? .....................................11 PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
   Neodvratný úpadek kvality laboratorní  OKBD, Pardubická krajská nemocnice a. s.
   dokumentace ............................................................15 tel.: 466 013 103, tel./fax: 466 013 115
                      e-mail: jiri.skalicky@nemocnice-pardubice.cz
   Zásadní příčinou systematických chyb
   výsledků základních analytů séra   Číslo redakčně připravili:
   je nevhodná kalibrace .............................................17 PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., Jan Adamec
                      Počet výtisků: 2 000 ks
    Varia                Sazba: STAPRO s. r. o.

   Heart Failure 2014, World Congress on Acute  Tisk: Pardubická tiskárna Silueta, spol. s r. o.
   Heart Failure, Atény, 17. – 20. května 2014 ..........20 Registrace:
                      MK ČR E 13991
    Zdravotní laboranti         ISSN 1211–7137
   Návštěva ortopedické nemocnice, Vídeň .............23 obsah t­o­ho­t­o­ čísla naleznet­e t­aké na
                         ht­t­p://www.fo­nsinfo­.cz
    Informace z výboru, stanoviska
    společnosti                Korespondenci, objednávky inzerce
                         a požadavky na distribuci zasílejte
   Plán odborných akcí ČSKB na rok 2014 ..............25 na adresu odpovědné­ho redaktora
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10