Page 6 - bulletin_FONS_2_2014
P. 6

Vážené ko­legyně,           Budeme pokračovat v doplňování a aktualizaci
                         seznamu vyšetření i chorobných stavů na stránkách
      vážení ko­lego­vé,          projektu Lab Tests Online s cílem popularizovat
                         laboratorní medicínu a poskytnout informaci
      počátkem t. r. proběhly volby nového výboru České  o laboratorních vyšetřeních široké laické veřej-
      společnosti klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB).  nosti.
      Vznikl nový výbor a na jeho prvém zasedání dne
      23. dubna 2014 jsem byl zvolen předsedou. Dovolte,  Budeme se setkávat na odborných akcích tuzem-
      abych poděkoval všem, kteří mi dali svůj hlas; důvěra  ských i v zahraničí. Koncem května to bude 47.
      na jedné straně těší, na druhé straně zavazuje. Sli- celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB
      buji, že budu pracovat tak, aby klinická biochemie  2014 v Ostravě, v září nás čeká tradiční symposium
      byla uznávaným partnerem pro ostatní klinické  laboratorní medicíny FONS 2014 v Pardubicích.
      i laboratorní lékařské obory, a jak jsem sliboval  Věřím, že tato setkání poslouží nejen k získání
      již ve volebním předsevzetí, budu se snažit, aby  nových poznatků odborných, ale i k diskusi o orga-
      výbor reprezentoval všechny kategorie pracovníků  nizačních problémech a že ani společenská stránka
      – lékaře, analytiky i laboranty a aby jejich názor byl  nezůstane pozadu; vždyť i v době mailů, internetu,
      vždy slyšen.             sociálních sítí atd. mají osobní kontakty stále neza-
                         stupitelný význam.
      Ze sedmi členů výboru ČSKB jsou tři noví; věřím,
      že práce nového výboru naváže na činnost výboru  V červnu t. r. se koná Mezinárodní kongres labora-
      starého a bude v ní úspěšně pokračovat. Je mou  torní medicíny WorldLab 2014 v Istanbulu. Kromě
      milou povinností poděkovat prof. Zimovi, který po  odborného programu se očekává, že na shromáždění
      dlouhých osm let stál v čele výboru ČSKB a tedy  zástupců členských organizací více než 90 zemí
      i naší odborné veřejnosti; jeho neúnavnou práci pro  z celého světa bude diskutováno další směřování
      obor je třeba ocenit a současně mu popřát vše dobré  laboratorní medicíny a dojde i ke změně ve složení
      při jeho nové funkci rektora nejstarší univerzity ve  výboru IFCC, jehož členy by měli být prezidenti
                         regionálních organizací; tento návrh sleduje zlep-
      střední Evropě. Jako člen nového výboru ČSKB
   úvodem i výboru Evropské federace klinické chemie a labo- šení kontaktu mezi IFCC a jednotlivými národními
                         organizacemi.
      ratorní medicíny (EFLM) bude nepochybně našemu
      oboru prospěšný i nadále. Je na místě poděkovat Současně probíhá intenzivní jednání o uznání kva-
      i dlouholeté vědecké sekretářce výboru Ing. Vávrové, lifikace odborníka v laboratorní medicíně v rámci
      jejíž pečlivá a systematická práce velmi pomohla zemí Evropské unie. Byl vypracován Evropský
      v úspěšné činnosti výboru, i dalšímu končícímu sylabus vzdělávání v laboratorní medicíně a kritéria
      členu výboru, doc. Schneiderkovi.   pro pre- i postgraduální vzdělávání v laboratorní
      Činnost výboru ČSKB v posledním čtyřletém  medicíně, aby jejich absolvent mohl být uznán
      volebním období podrobně zhodnotil prof. Zima  jako Evropský specialista v laboratorní medicíně
      v úvodníku prvého letošního čísla bulletinu FONS.  (EuSpLM). Musím s jistou hrdostí konstatovat, že
      Nebudu ho tedy opakovat a soustředím se na to,  vzdělávací systém odborníků v klinické biochemii
      co nás čeká.             – lékařů i analytiků – v České republice splňoval
                         tato přísná kritéria dávno před vstupem ČR do
      Budeme pokračovat v aktualizaci a tvorbě nových  Evropské unie.
      doporučení pro diagnostiku a kontrolu závažných
      onemocnění. Počítáme s aktualizací Doporučení  Práce výboru ČSKB však nebude spočívat jen
      o laboratorní diagnostice a sledování diabetu, a to  v odborné činnosti. Budeme se i nadále podílet
      v úseku diagnostiky gestačního diabetu. Počítáme  na sledování kvality práce klinických laboratoří,
      i s vydáním metodického listu k provádění orální- na vzdělávání pracovníků všech kategorií v oboru
      ho glukózového testu, který by pomohl odstranit  klinická biochemie a na vytváření co nejlepších pod-
      časté chyby již v preanalytické fázi. Vzhledem  mínek pro práci laboratoří. Věříme, že bude schválen
      k novým diagnostickým možnostem a objevům  seznam výkonů po jejich „kultivaci“, kde jejich
      týkajících se kardiálních troponinů bude třeba  bodové ohodnocení odpovídá skutečnosti, vyvoláme
      aktualizovat doporučení Markery poškození  jednání o sdílených laboratorních výkonech.
      myokardu, naše doporučení Prevence kardio- Tolik o plánované činnosti nového výboru ČSKB.
      vaskulárních onemocnění v dospělém věku bude Než skončím, rád bych připomněl ještě jedno výročí:
      třeba dát do souladu s doporučením Evropské v těchto dnech bude slavit významné jubileum prof.
      aterosklerotické společnosti a České společnosti Kazda. Všichni ho známe nejen jako odborníka ve
      pro aterosklerózu.          vyšetřování poruch vnitřního prostředí a v labo-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11