Page 9 - bulletin_FONS_2_2014
P. 9

sro­vnávací st­udie          jako u systému iQ 200 – Aution Max, ale zařízení
                      je umístěno v jednom přístroji. Pro obě metodiky je
   mo­čo­vého­              využit jeden pipetor.
   analyzát­o­ru FUs-2000        Přístroj pracoval po celou dobu testování spolehlivě
                      a nezaznamenali jsme žádný technický problém
   (DIRUI) a systému           vyžadující zásah technika, či reset stroje. Snadno se
   iQ 200 (Iris) –           ovládá, stačilo velmi krátké zaškolení.
                      Provoz přístroje je velmi tichý, což je v laboratoři
   Aut­io­n Max AX-4280         důležité. Další výhodou je ve srovnání s iQ 200
   (Arkray)               značná rychlost analýzy. Každý vzorek se pipetuje
                      pouze jednou. FUS-2000 má výkon 100 vzorků
                      za hodinu. V případě nedostatku materiálu vydá
    Beňovská M., Wiewiorka O.,      výsledky mikroskopického vyšetření a chemické
    Tůmová J.              vyšetření neprovede.
                      Nastavení čtečky čárových kódů preferuje štítky
   sro­vnání 105 vzo­rků mo­čí bylo­   nalepené v horní části zkumavky. V rámci prová-
   pro­vedeno­ na okB Fn Brno­ za    děné studie čtečka nepřečetla 7 % kódů u vzorků
   následujících podmínek:        polepených standardním způsobem používaným
   l Analýza na obou přístrojích probíhala ve stejnou ve FN Brno. Čárový kód je ale možné do software
    dobu (maximální odstup 20 minut).  snadno dodatečně zapsat.
   l Vzorky byly po promíchání alikvotovány před Příprava přístroje k měření:
    analýzou.              Focus a jednotlivé kontroly je třeba pouštět postup-
   l Zpracovávány byly zejména pozitivní vzorky. ně, což vyžaduje zásah obsluhy – připomínka byla
    Výběr byl proveden dle vzhledu moče nebo na již prezentována výrobci, který přislíbil zajistit
    základě výsledků ze systému iQ 200 – Aution vlastní startovací stojánek, a tím přípravu k provozu
    Max v LIS.             usnadnit.
   l Editaci vzorků ve FUS -2000 prováděla jiná  Software FUS - 2000:       laboratorní technologie
    osoba než v lince iQ 200 – Aution Max (střídání  Software je intuitivní, přehledný a moderní. Ve
    osob proběhlo po sériích 20 vzorků). velké míře kopíruje funkce software systému iQ
   l Při výrazné neshodě výsledků z jednotlivých  200. Výhodou je snadnější přeřazování částic mezi
    přístrojů byla provedena rozhodčí analýza  jednotlivými kategoriemi a to, že kurzor přímo
    pomocí diagnostického proužku Erba Lachema  ukazuje velikost částice.
    nebo manuální mikroskopií.
                      Navíc je zařazena přehledná obrazovka (Big picture),
   Hodnocení:              která ukazuje částice vedle sebe tak, jak by vypa-
   Komentovány jsou převážně vlastnosti přístroje  daly v poli mikroskopu. Jednotlivé typy částic jsou
   FUS-2000, který je na OKB FN Brno nový, ve  v rámečku určité barvy a lze je zvětšovat.
   srovnání se systémem iQ 200 – Aution Max, který  V databázi je k dispozici více možností než u iQ 200,
   laboratoř využívá 10 roků.      takže lze doplnit laboratorní pořadové číslo vzorku
   Hardware FUS -2000:          nebo demografické údaje.
   Přístroj FUS-2000 je hybridní močový analyzátor,  V souladu s akreditačními požadavky odsouhla-
   který provádí chemickou analýzu i automatizované  sené vzorky či vzorky z předchozího dne již nelze
   mikroskopické vyšetření moče. Princip je stejný
                      editovat.
                      Jako nevýhoda se může jevit nezvykle malá velikost
                      písmen (odpovídá běžně používaným fontům na
                      PC). Databázi bohužel nelze řadit dle různých kri-
                      térií (ID, času, pozice, statusu), ale je uspořádána
                      v pořadí, jak byly vzorky změřeny. Obě tyto připo-
                      mínky již řeší výrobce.
                      Po otevření jednotlivé kategorie již nejsou vidět
                      výsledky chemické analýzy moče. Aby se objevily, je
                      nutno rozkliknout tlačítko Chemistry. Poté zůstanou
   Obr. č. 1: FUS-2000, Dirui      na obrazovce pro všechny kategorie vzorku.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14